Ett genuint intresse för solkraft

Gridcon AB är ett av de företag som har längst erfarenhet av solcellsinstallationer i Sverige. Vi har mer än 30års samlad erfarenhet av solenergi och därmed också längst drifterfarenhet. Med andra ord vet vi vad vi gör och eftersom våra produkter varit i drift sedan 2008 kan vi säkerställa att våra garantier gäller.

Namnet kommer från det engelska ordet ”grid connected” (nätansluten) och syftar på företagets huvudområde som är nätanslutna solcellsanläggningar. Företaget grundar sig i ett genuint intresse för solkraft och existerade tidigare i mindre skala under namnet Solkraft Östergötland – därför har vi arbetat med solenergi sen början av 2000-talet.

ISO-certifiering

Gridcon AB är certifierade enligt:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

 

 

Verksamhetspolicy

Innebär att vi:

 • arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar av våra system, rutiner och produkter.
 • är lyhörda för kundernas behov och förväntningar och leverera rätt produkt i rätt tid och med minsta möjliga antal fel.
 • samråder och utbildar vår personal/berörda intressenter så att kunduppdragen blir så skadefria och effektiva som möjligt.
 • att vi klarar de föreskrifter, normer och bindande krav som gäller.
 • verkar för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som bidrar till att minska vår miljöbelastning.
 • vid val av produkter eller komponenter och arbetsmetoder tar hänsyn till miljöpåverkan under hela installationens längd.
 • begränsar råvaru- och energiuttag när det är möjligt.
 • minskar våra avfallsmängder och förhindra utsläpp av föroreningar.
 • inte lämnar ut uppgifter, som kan vara till nackdel för kunder, leverantörer, personal, företaget eller andra intressenter.
 • förebygger skada och ohälsa och ständigt förbättrar oss så att risken minskar för att vi utsätter någon för fara eller ohälsa.
 • att vi bevakar vår arbetsmiljö så att nya risker minskar så att vi trivs och utvecklas i vårt arbete.
 • årligen följer upp samtliga punkter i policyn för att säkerställa att den gör nytta.